Türkiye'nin lider çimento & Yapı malzemeleri firması

KVKK Aydınlatma Metni

TEKNİKELLER YAPI MALZEMELERİ PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM PAZARLAMA NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlükleri korumak ve kişisel verileri işleyenlerin yükümlülükleri ile uyulacak usul ve esasları düzenleyen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

(KVK Kanunu) gereği, kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden TEKNİKELLER YAPI MALZEMERİ PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM PAZARLAMA NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Teknikeller) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda

işlenebilecektir.

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Kişisel veriler;

1- Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,

2- Doğru ve gerektiğinde güncelleştirilerek,

3- Belirli, açık ve meşru amaçlarla,

4- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

5- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek şekilde   işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ AMAÇ

Teknikeller tarafından kişisel veriler;

Ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, personel alım süreçlerinin yürütülmesi, hukuki operasyonların yönetimi vb. amaçlarla kanuna uygun olarak işlenmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Teknikeller tarafından kişisel veriler;

Hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve faaliyetinin sürdürülebilmesi maksadıyla gerekli görülen üçüncü kişiler (sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşlar, hukuken yetkili özel hukuk kişileri) ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Teknikeller tarafından kişisel veriler;

Muhtelif sözleşmeler, iş başvurusu formları, kartvizitler vb. belgeler üzerinden yahut ilgili kişinin doğrudan başvurusuyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Bu şekilde toplanan kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecektir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Teknikeller tarafından kişisel veriler;

KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben yine kanuna uygun şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

F. İLGİLİ KİŞİNİN (Kişisel Verisi İşlenen Gerçek Kişi) HAKLARI

İlgili kişinin;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanunun 7. Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini    isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkı vardır. İlgili kişinin bu hakkı kullanabilmesi için www.teknikelleryapi.com.tr ulaşacağı başvuru formunu doldurarak veri sorumlusu olan Teknikeller’e iletmesi yeterlidir. Başvuru, en kısa sürede (en geç 30 gün içerisinde) sonuçlandırılacaktır.